THE RUBIES (2012 (photo shoot by Ryota Mori) download


THE RUBIES(2010.03 Austin,TX) (photo shoot by Ryota Mori) high reso version

THE EMERALDS


Osuke Kazuya Akio
2007.12. Shinjuku,Tokyo(photo shoot Miyuki Samata)

2008.8.30

Osuke Kazuya Akio
2007.03. New York, USA

Osuke Kazuya Akio
2005.10.01 boston, NEMO music festival, USA